Ouderbetrokkenheid;
De school en de ouders/verzorgers zijn partners en gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners.

Ouders kunnen actief een bijdrage leveren door plaats te nemen in de Ouderraad (OR), de Medezeggenschapsraad (MR) of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).