Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen.

Wij denken bij veiligheid in de school niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening dat alle personen die bij de school betrokken zijn, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus voor het team (directie en leerkrachten) onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen.

Wij streven dan ook naar een omgeving waar iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor veiligheid.

Algemene doelen:
• Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle bij onze school betrokkenen.
• Het creëren van een sociaal-pedagogisch klimaat, waar alle betrokkenen zich prettig en gewaardeerd voelen.
• Het bijdragen aan preventie van vormen van incidenten, conflicten en machtsmisbruik. Om dit te kunnen realiseren vinden wij de volgende uitgangspunten belangrijk:
– Wij accepteren en respecteren elkaar.
– Wij onderschrijven het uitgangspunt dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes gelijkwaardig zijn aan elkaar.
– Iedereen gaat respectvol om met persoonlijke verschillen of verschillen voortkomend uit culturele achtergronden.
– Wij bieden een stimulans aan zelfredzaamheid en weerbaarheid.
– Gemaakte afspraken worden door iedereen nageleefd.

In ons Sociaal veiligheidsplan staat beschreven hoe wij omgaan met alle aspecten die vallen onder sociale veiligheid.

Ons Sociaal veiligheidsplan kunt u downloaden op
‘Scholen op de kaart’